Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

Hướng tín ngưỡng vào phát triển du lịch

Hướng tín ngưỡng vào phát triển du lịch
10/08/2019 12:17:00 - Bạn đọc “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12-2016.